De psychologie van de liefde: 10 baanbrekende inzichten in de wetenschap van relaties

In de zoektocht om de complexe dynamiek van liefde en relaties te begrijpen, hebben

man kissing woman's forehead

Photo by Anthony Tran

recente wetenschappelijke onderzoeken fascinerende inzichten onthuld over hoe onze verbindingen met anderen onze geestelijke gezondheid, voorkeuren en algeheel geluk bepalen.

Van de diepgaande impact van romantische relaties op het psychologische welzijn tot de evolutionaire wortels van liefde: deze onderzoeken bieden een alomvattend inzicht in de krachten die onze nauwste banden aandrijven. Dit artikel duikt in de nieuwste onderzoeksresultaten en werpt licht op de wetenschap achter liefde, aantrekkingskracht en de diepe psychologische wisselwerking die de kern vormt van menselijke relaties.

Het onderzoek naar de psychologie van de liefde omvat verschillende disciplines, waaronder de sociale psychologie, de neurowetenschappen en de evolutionaire biologie, die elk unieke perspectieven bijdragen aan ons begrip van romantische verbanden.

Deze onderzoeken laten gezamenlijk zien hoe aspecten als de kwaliteit van relaties, partnervoorkeuren, humor en zelfs onze waardensystemen een cruciale rol spelen bij het ontstaan ​​en onderhouden van romantische relaties. Door deze elementen nader te onderzoeken, kunnen we het ingewikkelde web van factoren gaan waarderen die ons niet alleen samenbrengen, maar ook de liefde in de loop van de tijd in stand houden.

1. Het verband tussen romantische relaties en geestelijke gezondheid

In een studie gepubliceerd in Current Opinion in Psychology onderzochten onderzoekers Scott Braithwaite en Julianne Holt-Lunstad de ingewikkelde relatie tussen langdurige romantische relaties en geestelijke gezondheid. Ze verdiepten zich in de kwestie van de causaliteit: of een huwelijk leidt tot een betere geestelijke gezondheid of dat individuen met een betere geestelijke gezondheid een grotere kans hebben om te trouwen. Uit hun overzicht van zowel cross-sectionele als longitudinale onderzoeken bleek dat hoewel getrouwde individuen over het algemeen een betere geestelijke gezondheid vertonen dan hun niet-gehuwde tegenhangers, de richting van de causaliteit significanter neigt van de kwaliteit en aanwezigheid van romantische relaties naar betere resultaten op het gebied van de geestelijke gezondheid. Dit suggereert dat het hebben van een toegewijde relatie, zoals een huwelijk, de geestelijke gezondheid van iemand diepgaander verbetert dan minder toegewijde vormen van samenwonen.

De studie benadrukt het belang van de kwaliteit van relaties en merkt op dat individuen in gezonde en bevredigende relaties een betere geestelijke gezondheid ervaren. Bovendien bleek het verbeteren van de kwaliteit van een relatie vooraf te gaan aan verbeteringen in de geestelijke gezondheid, wat het idee versterkt dat positieve relatiedynamiek een cruciale rol speelt bij het bevorderen van geestelijk welzijn. Dit inzicht onderstreept de grotere impact die negatieve aspecten van de geestelijke gezondheid, zoals depressie en depressieve symptomen, hebben op romantische relaties vergeleken met positieve constructies van de geestelijke gezondheid. De onderzoekers benadrukten het belang van het voorkomen van negatieve relatiepatronen als middel om de geestelijke gezondheid te beschermen.

De implicaties van dit onderzoek zijn diepgaand en suggereren dat interventies gericht op het verbeteren van de relatiekwaliteit net zo effectief kunnen zijn als interventies die zich richten op individuele geestelijke gezondheidsproblemen. De bevindingen pleiten voor een verschuiving van de focus naar het voorkomen van disfunctionele relaties als een strategische benadering om de algehele geestelijke gezondheid te verbeteren. Door vast te stellen dat gezonde romantische relaties fungeren als een beschermende factor tegen geestelijke gezondheidsproblemen, onderstreept het onderzoek de noodzaak van het koesteren van een positieve relatiedynamiek. Dit versterkt het concept dat investeringen in de gezondheid van persoonlijke relaties kunnen leiden tot aanzienlijke voordelen voor de geestelijke gezondheid, waarbij relaties worden benadrukt als een hoeksteen van het menselijk welzijn.

2. Evoluerende voorkeuren bij partnerselectie

In een fascinerende studie gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin , hebben onderzoekers onder leiding van Julie Driebe zich verdiept in de manier waarop levensgebeurtenissen en persoonlijke groei de voorkeuren van mensen beïnvloeden bij het kiezen van een romantische partner in de loop van de tijd. Dit onderzoek had tot doel de leemten te overbruggen in het inzicht in de vraag of de ideale partnervoorkeuren van individuen evolueren en of mensen zich bewust zijn van deze veranderingen. Via een longitudinale aanpak, die 13 jaar duurde vanaf een eerste speeddating-experiment, bezocht het onderzoek de deelnemers opnieuw om hun partnervoorkeuren opnieuw te beoordelen. De bevindingen brachten een complex beeld aan het licht: hoewel de kernvoorkeuren relatief stabiel bleven, vonden er wel significante verschuivingen plaats, met name met minder nadruk op fysieke aantrekkelijkheid en rijkdom en meer op vriendelijkheid, humor en gedeelde waarden naarmate mensen ouder werden. De invloed van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals ouder worden, werd ook benadrukt als een factor die bijdraagt ​​aan deze veranderingen in voorkeuren.

De methodologie van Driebe’s team omvatte het opnieuw contact opnemen met deelnemers van de Berlin Speed ​​Dating Study, uitgevoerd in 2006, waarbij hun reacties werden geanalyseerd om veranderingen in acht belangrijke dimensies van partnervoorkeur te begrijpen. Ondanks de inherente stabiliteit van voorkeuren in de loop van de tijd, identificeerde het onderzoek genuanceerde verschuivingen, vooral een toegenomen waarde die werd gehecht aan status, middelen en gezinsoriëntatie naarmate individuen ouder werden. Interessant genoeg ontdekte het onderzoek ook discrepanties tussen de percepties van de deelnemers over hun veranderende voorkeuren en de feitelijk waargenomen veranderingen, vooral met betrekking tot status, middelen en intelligentie. Deze discrepantie wijst op de complexiteit van zelfbewustzijn in de manier waarop persoonlijke groei en levenservaringen de selectiecriteria voor partners bepalen.

De implicaties van deze bevindingen zijn diepgaand en werpen licht op de dynamische wisselwerking tussen persoonlijke ontwikkeling, levenservaringen en partnerkeuze. De studie onderstreept het belang van het overwegen hoe individuele ervaringen en het verstrijken van de tijd onze verlangens bij romantische partners vormen, wat duidt op een vloeibaarheid in partnervoorkeuren die een bredere persoonlijke evolutie weerspiegelt. Ondanks beperkingen, zoals de afhankelijkheid van een specifieke steekproefgroep en de onontgonnen invloed van culturele factoren, opent dit onderzoek nieuwe wegen om te begrijpen hoe en waarom onze criteria voor een romantische partner kunnen veranderen als we door de mijlpalen in het leven navigeren. Het benadrukt het belang van het erkennen van persoonlijke groei en levensgebeurtenissen in de studie van partnerkeuze, wat suggereert dat naarmate individuen evolueren, ook hun voorkeuren voor een partner evolueren, waarbij sommige veranderingen voor het individu meer waarneembaar zijn dan andere.

3. De rol van humor in romantische aantrekkingskracht

Een recente studie, gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin, heeft de belangrijke rol die humor speelt bij romantische aantrekkingskracht belicht, wat suggereert dat een goed gevoel voor humor niet alleen een wenselijke eigenschap is, maar ook wordt gezien als een indicator van het creatieve probleemoplossende vermogen van een partner. Dit onderzoek, onder leiding van Erika Langley, een promovendus in de sociale psychologie aan de Arizona State University, en haar collega Michelle Shiota, een universitair hoofddocent, had tot doel de onderliggende redenen te ontrafelen waarom humor zo universeel wordt gewaardeerd bij romantische partners. Door middel van een reeks van zes uitgebreide onderzoeken met verschillende scenario’s – van eerste date-indrukken tot langdurige relatiedynamiek – ontdekten de onderzoekers dat individuen met een scherp gevoel voor humor aantrekkelijker zijn als potentiële partners vanwege de associatie van humor met creativiteit, intelligentie en sociale competentie.

De eerste onderzoeken concentreerden zich op de reacties van deelnemers op hypothetische scenario’s voor een eerste date, waaruit bleek dat humor de perceptie van de creatieve vindingrijkheid van een partner aanzienlijk beïnvloedde, ongeacht het geslacht van de deelnemer. Dit suggereert dat zowel mannen als vrouwen humor om vergelijkbare redenen waarderen, omdat ze dit associëren met het vermogen van een partner om met inventieve oplossingen door complexe situaties te navigeren. Interessant genoeg was het effect van humor op de perceptie van creatieve probleemoplossende vaardigheden consistent in verschillende relatiecontexten, of de deelnemers nu een potentiële partner overwogen voor een kortetermijnrelatie of een langetermijnverbintenis. Bovendien werd humor niet alleen gewaardeerd vanwege de onmiddellijke vreugde die het in interacties brengt, maar ook vanwege de impliciete cognitieve vaardigheden die het bij een partner suggereert, vooral in de context van het samen overwinnen van de uitdagingen van het leven.

De laatstgenoemde onderzoeken breidden deze bevindingen uit en onderzochten hoe humor die wordt weergegeven in online datingprofielen en videodatingscenario’s de perceptie van potentiële partners beïnvloedt. Profielen en reacties doordrenkt met humor werden niet alleen gezien als creatiever, maar ook als sociaal competenter, waardoor de aantrekkelijkheid van het individu voor het aangaan van romantische relaties werd vergroot. Dit uitgebreide onderzoek naar de rol van humor bij romantische aantrekkingskracht onderstreept de betekenis ervan die verder gaat dan alleen entertainment, en benadrukt humor als een sleutelindicator voor wenselijke eigenschappen zoals creativiteit en sociale vaardigheid.

4. Liefde begrijpen via het beloningssysteem van de hersenen

Een studie gepubliceerd in Behavioral Sciences door Adam Bode en Phillip S. Kavanagh heeft een overtuigend verband onthuld tussen het beloningssysteem van de hersenen en de intensiteit van romantische liefde. Door een nieuwe schaal te creëren, de Behavioral Activation System Sensitivity to a Loved One (BAS-SLO) Scale, hebben onderzoekers duidelijk gemaakt hoe het Behavioral Activation System (BAS) – een mechanisme in onze hersenen dat ons naar beloningen drijft en onze acties motiveert – is nauw verbonden met de diepte van de romantische gevoelens die we ervaren. Deze bevinding verrijkt ons biologische begrip van liefde en suggereert dat de kracht van romantische emoties gedeeltelijk wordt beïnvloed door hetzelfde interne systeem dat ons naar doelen en beloningen stuwt.

Het eerste deel van het onderzoek omvatte het ontwikkelen en valideren van de BAS-SLO-schaal met meer dan 1.500 jongvolwassenen die zich identificeerden als verliefd. Deze nieuwe tool, aangepast van de bestaande Behavioral Activation System Scale, had tot doel de reactie van de BAS specifiek in romantische contexten te meten. Deelnemers beantwoordden vragen over hun reacties en gevoelens jegens hun partners, en vulden de Passionate Love Scale-30 in, een maatstaf die de cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten van romantische liefde beoordeelt. De resultaten gaven aan dat de nieuwe schaal betrouwbaar en valide was voor het meten van de rol van BAS in romantische liefde, wat aantoont dat de beloningsresponsiviteit, de drive en het plezierzoekende gedrag van de hersenen in relatie tot een partner nauw verband hielden met de intensiteit van de romantische liefde.

In de tweede fase onderzocht het onderzoek met een subgroep van deelnemers verder hoe de BAS-SLO-scores correleerden met de intensiteit van romantische liefde, waarbij werd vastgesteld dat een hogere gevoeligheid in het gedragsactiveringssysteem voor een romantische partner significant geassocieerd was met sterkere gevoelens van liefde. . Deze correlatie was verantwoordelijk voor bijna 9% van de variantie in de intensiteit van romantische gevoelens, wat de substantiële rol van de BAS bij het vormgeven van romantische liefde onderstreept. Ondanks enkele beperkingen, zoals de noodzaak van replicatie in verschillende monsters en controle voor het normale functioneren van BAS, markeert dit onderzoek een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van de biologische grondslagen van romantische liefde, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor het verkennen van de cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten van de liefde. mechanismen die ons liefdesleven voeden.

5. De impact van positieve communicatie op romantische uitkomsten

Een nieuwe studie gepubliceerd in Sexual and Relationship Therapy biedt inzichtelijke bevindingen over de dynamiek van positieve communicatie binnen romantische relaties en de impact ervan op seksuele en relatietevredenheid. Het onderzoek, uitgevoerd door Christine E. Leistner en haar team van het Department of Public Health and Health Services Administration aan de California State University, Chico, maakte gebruik van gegevens van 246 paren om te onderzoeken hoe uitingen van genegenheid, complimenten en genegenheid bijdragen aan de bevrediging en het verlangen onder partners. Door gebruik te maken van zowel traditionele statistische analyses als geavanceerde technieken voor machinaal leren, onthulde het onderzoek dat positieve communicatie, waaronder handelingen als het tonen van genegenheid en het geven van complimenten, consequent leidt tot hogere niveaus van tevredenheid en verlangen in relaties voor zowel individuen als hun partners. Interessant genoeg vond het onderzoek ook genuanceerde verschillen in de manier waarop verschillende vormen van positieve communicatie, zoals genegenheid en complimenten, op unieke wijze seksuele bevrediging en verlangen beïnvloeden.

Het onderzoek benadrukte dat de impact van positieve communicatie op relaties en seksuele bevrediging complex is, waarbij bepaalde combinaties van communicatietypen verschillende effecten veroorzaken op basis van factoren als leeftijd en de balans tussen complimenten en genegenheid. Hoewel genegenheid en complimenten bijvoorbeeld werden geïdentificeerd als sterke voorspellers van seksuele bevrediging, vertoonde de interactie tussen hoge niveaus van complimenten en genegenheid een verrassende niet-lineaire relatie met seksuele bevrediging. In sommige gevallen voorspelde een overvloed aan complimenten en genegenheid een toename van de seksuele bevrediging, terwijl dit in andere gevallen tot een afname leidde. Bovendien bracht de studie leeftijdsgerelateerde verschillen aan het licht in de manier waarop waargenomen genegenheid van een partner het seksuele verlangen beïnvloedde, wat aangeeft dat jongere individuen een hoger seksueel verlangen kunnen ervaren met minder waargenomen genegenheid, in tegenstelling tot oudere individuen die een toename van het verlangen vertoonden met meer genegenheid.

Deze bevindingen onderstrepen het belang van positieve communicatie bij het verbeteren van de kwaliteit van romantische relaties, terwijl ze ook wijzen op de ingewikkelde manieren waarop dergelijke communicatie in wisselwerking staat met individuele en relatiefactoren. Het gebruik van machinaal leren in het onderzoek om niet-lineaire interacties aan het licht te brengen, biedt een genuanceerd inzicht in de relatie tussen communicatiepraktijken en tevredenheidsresultaten, wat suggereert dat de effecten van positieve communicatie niet universeel lineair of positief zijn voor alle paren.

6. De evolutionaire wortels van de romantische liefde

In een tot nadenken stemmend artikel gepubliceerd in Frontiers in Psychology introduceert onderzoeker Adam Bode een nieuwe theorie die suggereert dat het fenomeen romantische liefde mogelijk is geëvolueerd uit de neurobiologische en endocrinologische mechanismen die aanvankelijk zijn ontwikkeld voor de band tussen moeder en kind. Deze theorie daagt de traditionele opvatting uit, voorgesteld door Helen Fisher, die geslachtsdrift, romantische aantrekkingskracht en gehechtheid categoriseert als drie verschillende emotionele systemen die onafhankelijk van elkaar zijn geëvolueerd. Bode’s theorie stelt dat romantische liefde en de band tussen moeder en kind aanzienlijke psychologische, neurologische en hormonale overeenkomsten vertonen, wat aangeeft dat romantische liefde een aanpassing zou kunnen zijn van het hechtingsproces tussen moeders en hun kinderen.

Het bewijsmateriaal ter ondersteuning van deze theorie omvat waargenomen gedragingen en emotionele patronen die zowel bij de moeder-kindbinding als bij romantische liefde voorkomen, zoals intense emotionele verbindingen, een verlangen naar fysieke nabijheid en exclusieve aandacht voor de geliefde. Beeldvormingsstudies van de hersenen hebben ook overlappende activiteit aangetoond in gebieden die verband houden met liefde en binding, waaronder gebieden die rijk zijn aan oxytocine- en vasopressinereceptoren, die cruciaal zijn voor sociaal en emotioneel gedrag. Bovendien weerspiegelt de aanwezigheid van hoge niveaus van oxytocine bij individuen in de vroege stadia van romantische relaties de hormonale patronen die worden waargenomen bij nieuwe moeders, wat het idee versterkt dat dit soort liefde gemeenschappelijke biologische routes deelt.

Bode’s theorie suggereert een fundamentele verschuiving in de manier waarop we romantische liefde begrijpen, door het te omlijsten als een evolutionair herbestemd mechanisme dat voortbouwt op de basis van de hechting tussen moeder en kind. Dit perspectief verdiept niet alleen ons begrip van menselijke emotionele en sociale banden, maar onderstreept ook de ingewikkelde manieren waarop evolutionaire processen onze ervaringen van liefde en gehechtheid hebben gevormd. Naarmate deze theorie verder wordt onderzocht en getest door toekomstig onderzoek, heeft ze het potentieel om nieuwe inzichten te bieden in de evolutie van menselijke relaties en de universele aard van liefde.

7. Doelcoördinatie en levenstevredenheid bij koppels

Een studie gepubliceerd in het International Journal of Applied Positive Psychology onderzocht de dynamiek van hoe romantische paren in Hongarije elkaar ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke doelen en hoe deze steun hun levenstevredenheid beïnvloedt. Het onderzoek, geleid door Orsolya Rosta-Filep en collega’s, concentreerde zich op het concept van doelcoördinatie, waarbij partners hun inspanningen en middelen op elkaar afstemmen om elkaar te helpen hun persoonlijke doelstellingen te bereiken. Uit de analyse van 215 heteroseksuele paren bleek dat degenen die hun persoonlijke doelen effectief coördineerden, niet alleen meer vooruitgang boekten bij het bereiken van deze doelen, maar ook een hogere mate van levenstevredenheid ervoeren. Dit suggereert dat wanneer paren samenwerken aan hun individuele ambities, ze niet alleen betere partners worden, maar ook samen een bevredigender leven leiden.

De methodologie van het onderzoek hield in dat deelnemers hun persoonlijke projecten en het niveau van coördinatie met hun partners aan het begin van het onderzoek evalueerden en vervolgens een jaar later hun voortgang en levenstevredenheid beoordeelden. De bevindingen wezen op een duidelijk verband tussen het succesvol bereiken van doelen en een grotere tevredenheid met het leven, waarbij het belang van communicatie, samenwerking en emotionele steun in dit proces werd benadrukt. In het onderzoek werd echter ook opgemerkt dat doelcoördinatie alleen niet direct tot levenstevredenheid leidde; de sleutel was de effectiviteit van deze gecoördineerde inspanningen. Als paren zich gesteund voelden door hun partners en tastbare resultaten zagen van hun gezamenlijke inspanningen, leidde dit tot levenstevredenheid op de lange termijn, wat de waarde onderstreepte van het niet alleen ondersteunen van elkaars doelen, maar dit doen op een manier die daadwerkelijke vooruitgang oplevert.

Het onderzoek levert waardevol bewijsmateriaal over het belang van koppels die elkaars persoonlijke doelen ondersteunen en de positieve impact die dit kan hebben op hun relatie en het algemene geluk. De bevindingen pleiten ervoor dat paren niet alleen hun inspanningen rond elkaars doelen coördineren, maar ook om ervoor te zorgen dat deze inspanningen effectief zijn, waardoor zowel de individuele als de gedeelde levenstevredenheid wordt vergroot.

8. Seksuele activiteit, gezondheid en levensduur bij hypertensieve patiënten

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine is gebleken dat regelmatige seksuele activiteit kan leiden tot betere gezondheidsresultaten en een langere levensduur voor mensen van middelbare leeftijd bij wie de diagnose hypertensie (hoge bloeddruk) is gesteld. Bij dit onderzoek, waarbij gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) in de Verenigde Staten tussen 2005 en 2014 werden geanalyseerd, waren ruim 4.500 deelnemers betrokken. Hieruit bleek dat hypertensiepatiënten die vaker seksuele activiteiten ontplooien doorgaans een aanzienlijk lager risico lopen om door welke oorzaak dan ook te overlijden, vergeleken met patiënten met minder seksuele activiteit.

De betekenis van deze studie ligt in de verkenning van het verband tussen seksuele frequentie en overlevingskansen bij mensen met hypertensie, een aandoening die bekend staat om zijn ernstige complicaties en afwezigheid van symptomen, waardoor het een stille bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Onderzoekers ontdekten dat deelnemers die aangaven 12 tot 51 keer per jaar geslachtsgemeenschap te hebben, of meer dan 51 keer per jaar, een aanzienlijk lager risico op sterfte door alle oorzaken vertoonden dan degenen die minder dan 12 keer per jaar seksuele activiteit hadden. Deze associatie bleef bestaan, zelfs na correctie voor factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, body mass index, rookstatus en bestaande medische aandoeningen, wat een potentieel beschermend effect van seksuele activiteit op de algehele gezondheid bij hypertensiepatiënten benadrukt.

9. De cruciale rol van humor bij het in stand houden van romantische verbindingen

Een studie gepubliceerd in Psychological Science door Kenneth Tan en collega’s van de Singapore Management University onthult de belangrijke rol van humor bij het versterken en onderhouden van romantische relaties. Bij dit onderzoek, waarbij 108 paren van een grote universiteit in Singapore betrokken waren, werd gebruik gemaakt van een dagelijkse dagboekmethode om 1.227 dagelijkse beoordelingen te verzamelen gedurende zeven opeenvolgende dagen. Deelnemers rapporteerden hun dagelijkse ervaringen met humor binnen hun relaties, evenals hun niveau van relatietevredenheid, betrokkenheid en waargenomen partnerbetrokkenheid. De bevindingen suggereren dat humor fungeert als een krachtig hulpmiddel voor het signaleren en behouden van interesse in een romantische partner, waarbij individuen melden dat ze meer betrokken zijn bij humor op dagen dat ze zich meer tevreden en betrokken voelen bij hun relaties.

De studie ondersteunt het ‘interesse-indicatormodel’ van humor, waarbij wordt voorgesteld dat humor niet slechts een eigenschap is die individuen naar elkaar toe trekt tijdens de vroege stadia van een relatie, maar een cruciale rol blijft spelen bij het uiten en versterken van betrokkenheid en tevredenheid binnen gevestigde relaties. relaties. De onderzoekers ontdekten dat een positieve relatiekwaliteit geassocieerd was met een verhoogde productie en perceptie van humor, wat aangeeft dat paren humor gebruiken om de kwaliteit van hun relatie te verbeteren en aanhoudende interesse te signaleren. Interessant genoeg vond het onderzoek geen significante sekseverschillen in het gebruik van humor, wat het stereotype in twijfel trok dat mannen vaker humor gebruiken om partners aan te trekken.

Deze inzichten benadrukken het belang van humor in romantische relaties en suggereren dat het aangaan van humoristische interacties kan bijdragen aan een meer bevredigende en toegewijde relatie. Het onderzoek opent nieuwe wegen voor het onderzoeken van de impact van humor in verschillende relatiecontexten, waaronder werk- en ouder-kindrelaties, en hoe humor de perceptie van de andere positieve eigenschappen van een partner, zoals creativiteit, intelligentie en warmte, kan beïnvloeden.

10. De invloed van waarden van zelftranscendentie op de tevredenheid van relaties

Een studie gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin door Reine C. van der Wal en collega’s onderzoekt hoe persoonlijke waarden, met name zelftranscendentiewaarden zoals gelijkheid, vriendelijkheid en mededogen, de kwaliteit van romantische relaties beïnvloeden. Via vier onderzoeken met meer dan duizend deelnemers onderzochten de onderzoekers het verband tussen deze waarden en de relatietevredenheid. Ze ontdekten dat individuen die prioriteit geven aan waarden van zelftranscendentie doorgaans een hogere relatietevredenheid rapporteren. Interessant genoeg had de aanwezigheid van deze waarden bij de ene partner geen significante invloed op het gevoel van de relatiekwaliteit van de andere partner, wat erop wijst dat deze waarden de tevredenheid vergroten, vooral voor de individuen die ze koesteren.

Dit onderzoek bouwt voort op de Waardetheorie van Schwartz, die menselijke waarden categoriseert in dimensies als zelfverbetering versus zelftranscendentie en openheid voor verandering versus behoud. Uit het onderzoek bleek specifiek dat zelftranscendentiewaarden, die zich richten op de zorg voor en het accepteren van anderen, positief geassocieerd zijn met de kwaliteit van romantische relaties. Waarden die verband houden met zelfverbetering, zoals het zoeken naar macht of persoonlijk succes, waren daarentegen gekoppeld aan een lagere relatiekwaliteit. De bevindingen onderstrepen het belang van altruïstische waarden bij het bevorderen van een gezond en bevredigend romantisch partnerschap, en benadrukken hoe persoonlijke waarden een cruciale rol spelen in de relatiedynamiek.

Over het geheel genomen levert het onderzoek waardevol bewijs dat het prioriteren van zelftranscendentiewaarden binnen romantische relaties kan bijdragen aan een grotere tevredenheid en onderstreept het de potentiële impact van persoonlijke waarden op de gezondheid en levensduur van deze relaties.

Deze onderzoeken, die elk een licht werpen op verschillende facetten van romantische relaties, dragen gezamenlijk bij aan een dieper begrip van de psychologie van liefde. Door de talloze factoren te onderzoeken die onze verbindingen met romantische partners beïnvloeden, biedt de wetenschap waardevolle inzichten in de kunst van het onderhouden van gezonde, vervullende relaties.

Bronnen

Eric W.Dolan https://www.psypost.org/2024/02/the-psychology-of-love-10-groundbreaking-insights-into-the-science-of-relationships-221476

Studie werpt nieuw licht op de wisselwerking tussen persoonlijkheid, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid

Een nieuwe studie biedt verrassende inzichten in de relaties tussen

man in blue suit and woman in white wedding dress

Photo by Eric TERRADE

persoonlijkheidskenmerken, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht, bleek uit het onderzoek dat hoewel persoonlijkheid wel degelijk de tevredenheid over het huwelijk voorspelt, de tevredenheid over het huwelijk zelf niet direct geestelijke gezondheidsproblemen voorspelt. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Personality .

De motivatie achter het onderzoek

Eerdere studies hebben persoonlijkheidskenmerken sterk in verband gebracht met psychische stoornissen, wat suggereert dat aspecten van iemands persoonlijkheid hen vatbaar kunnen maken voor psychologische problemen. De nieuwe studie had tot doel dit verder te onderzoeken, met name gericht op de manier waarop de kwaliteit van een huwelijksrelatie, vaak beïnvloed door de persoonlijkheid, een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen.

“Relaties waar we voor kiezen, vergeleken met relaties zoals familie waarin we vaak geboren worden, zijn erg interessant voor mij”, legt studieauteur Samantha Dashineau uit, een promovendus in de klinische psychologie aan de Purdue University.

Lees meer

Women’s Forum 2023 Barometer: genderongelijkheid blijft bestaan ​​en neemt toe

De Women’s Forum Barometer combineert recent onderzoek, uitgesplitste gegevens en

smiling woman standing and putting pepper on stock pot

Photo by Becca Tapert

reacties van burgers van de G7-landen, Australië, China en Korea; een onderzoek uitgevoerd door het Vrouwenforum en door Ipsos (perceptiedeel) onder 5.000 mensen. Deze nieuwe editie onthult de complexe realiteit van vrouwen vandaag de dag, zorgwekkende figuren, hardnekkige stereotypen en biedt populaire ideeën voor actie.

Uit resultaten van de nieuwe barometer van het Women’s Forum (5.000 respondenten in de G7-landen + China) blijkt dat 60% van de nieuwe generatie volwassen mannen (tussen 25 en 34 jaar) nog steeds vindt dat “als je een goede moeder wil zijn, je bereid moet zijn om een deel van je professionele carrière op te offeren”.

Deze nieuwe editie onthult de complexe realiteit van vrouwen vandaag de dag, zorgwekkende figuren, hardnekkige stereotypen en biedt populaire ideeën voor actie.

Een acute perceptie van ongelijkheid
66% van de respondenten is van mening dat ongelijkheid wijdverbreid is, met een stijging van 4 punten in de G7 vergeleken met vorig jaar. 63% denkt dat vrouwen minder kansen hebben om te slagen dan mannen met gelijke vaardigheden. Ook dit cijfer is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer

Feestdagen zijn gevaarlijk voor koppels

Kerstmis is een magische tijd. Het is een gelegenheid voor feest en harmonieuze

man and woman looking each other standing under green leafed tree

Photo by Rodolfo Sanches Carvalho

bijeenkomsten. Het is een tijd voor liefde, lachen en samenzijn, met prachtig ingepakte cadeaus onder de feestboom en heerlijk eten aan tafel.

Maar is Kerstmis echt dit alles? Dat is misschien de verwachting, maar voor velen is dit helaas niet de realiteit.

Kerstmis kan relaties flink onder druk zetten . De financiën kunnen onder druk komen te staan, en structuren en routines lopen niet synchroon met de kerstactiviteiten die afleiden van het normale dagelijkse leven. Chaos draagt ​​bij aan de dynamiek, er is zoveel te doen en conflicten tussen verschillende verwachtingen en familietradities komen aan de oppervlakte, waardoor de druk nog groter wordt. Paren die al moeilijkheden ervaren in hun relatie, hebben de neiging een harde herinnering te krijgen aan de scheuren in hun partnerschap.

Een  onderzoek van David McCandles en Lee Byron dateert al uit 2008. Het duo onderzocht aan de hand van relatiestatussen op Facebook wanneer we onze relatie beëindigen. Het resultaat was ietwat verrassend: tijdens de kerstperiode piekte het aantal relatiebreuken.

Lees meer

Meer volwassenen kiezen zonder spijt voor een kindervrij leven

Onderzoekers van de Michigan State University hebben in een recent onderzoek opnieuw

two toddler playing letter cubes

Photo by Marisa Howenstine

bevestigd dat ongeveer één op de vijf volwassenen in Michigan, wat overeenkomt met ruim 1,6 miljoen mensen, er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen. Deze bevinding, die nauw aansluit bij een eerdere schatting, suggereert dat een aanzienlijk deel van de bevolking kiest voor een kindervrije levensstijl.

De eerste onthulling afgelopen zomer dat bijna 1,7 miljoen volwassenen in Michigan kinderloos waren, had velen verrast. Nu zijn deze gegevens gevalideerd in een vervolgstudie gepubliceerd in PLOS ONE , die meer licht werpt op deze maatschappelijke verschuiving.

Begrijpen waarom mensen ervoor kiezen om zonder kinderen te leven, is een steeds belangrijker studiegebied geworden. Historisch gezien hebben de meeste volwassenen kinderen gekregen, hetzij door keuze of door omstandigheden. De afgelopen decennia kiezen echter steeds meer mensen voor een kindvrij leven. Deze verschuiving bracht onderzoekers ertoe de redenen achter deze beslissing te onderzoeken, hoe deze individuen verschillen van ouders en andere niet-ouders, en hoe ze in de samenleving worden gezien.

“Er wordt veel gesproken over dalende vruchtbaarheidscijfers in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen open geweest over hun keuze om geen kinderen te krijgen. We wilden deze kinderloze mensen beter begrijpen, vooral omdat ze nog steeds niet vaak worden opgenomen in academisch onderzoek”, legt studieauteur Jennifer Watling Neal uit , hoogleraar psychologie aan de Michigan State University.

Lees meer

Onderzoek benadrukt de cruciale rol van humor bij het behouden van liefde en verbondenheid in romantische relaties

Nieuw onderzoek werpt licht op de rol die humor speelt bij het onderhouden en versterken

man standing and kissing woman sitting on concrete wall

Photo by Spencer Davis

van romantische relaties. De bevindingen, die verschijnen in het tijdschrift Psychological Science , geven aan dat humor niet alleen een prettige toevoeging is aan een relatie; het is een krachtig hulpmiddel dat koppels gebruiken om aanhoudende interesse te signaleren en de kwaliteit van de relatie te verbeteren.

Humor wordt al lang erkend als een wenselijke eigenschap bij potentiële romantische partners, maar onderzoekers wilden dieper ingaan op de rol ervan binnen gevestigde relaties. Eerdere studies concentreerden zich vooral op het belang van humor tijdens de vroege stadia van verkering, waardoor er een leemte ontstond in ons begrip van hoe humor relaties in de loop van de tijd blijft beïnvloeden.

“Mijn co-auteurs en ik hebben humor in relaties onderzocht, maar vanuit het perspectief van relatie-initiatie. Normaal gesproken gaat humor vooraf aan aantrekkingskracht, terwijl humoristische individuen aantrekkelijker worden geacht”, legt studieauteur Kenneth Tan uit , een assistent-professor psychologie aan de Singapore Management University.

Lees meer

We voelen ons aangetrokken tot mensen die op ons lijken

“Doppelbanging” is een term die sommigen hieraan geven.  Het is een samentrekking van

smiling woman standing while holding orange folder

Photo by Icons8 Team

het werkwoord ‘to Bang’ (wat in het Engels ‘met iemand slapen’ betekent) en ‘doppel’ of ‘dubbelganger’ (Duits voor ‘levende dubbelganger’). Dit vertaalde woord verwijst naar uitgaan met mensen die fysiek op ons lijken.

En een recent onderzoek dat in juli 2023 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Evolution and human behavior – waarin 682 heteroseksuele deelnemers werden bestudeerd en 2.285 speeddating-sessies werden gehouden – onthulde dat we ons eigenlijk aangetrokken voelen tot mensen die vergelijkbare gezichten en kenmerken hebben als wij.

“Het delen van enkele gemeenschappelijke gelaatstrekken kan de aantrekkingskracht vergroten.” Mensen die er (fysiek) hetzelfde uitzien, komen samen: dit is wat onderzoekers van de Universiteit van Queensland in Australië, die probeerden de oorsprong van romantische en fysieke aantrekkingskracht te begrijpen, ontdekten. Ze onthulden in een nieuwe studie dat “Partners wier gelaatstrekken vergelijkbaar waren met die van hun interactie-tegenhangers, als aantrekkelijker werden beoordeeld […] Het delen van enkele gemeenschappelijke gelaatstrekken kan de aantrekkingskracht vergroten ”.

Lees meer

Hoe gemakkelijk is het om iemands partner te stelen?

Partner-stroperij is een poging om iemand aan te trekken en weg te lokken van een relatie

man and woman holding hands near flower

Photo by Alvin Mahmudov

waarin hij zich momenteel bevindt vaak van een goede vriend of vriendin. Een stroper heeft grotere rijkdom en aantrekkelijkheid nodig in vergelijking met iemands partner om succesvol te zijn. Vooral partners die voor zichzelf een lagere partnerwaarde hebben, kunnen ontevreden raken over hun huidige relatie.

“Ik geef niet zoveel om geld – geld kan geen liefde voor me kopen” is een zin uit een nummer dat in 1964 door The Beatles werd uitgebracht. De zin suggereert dat, ondanks dat je het geld hebt om materiële goederen te kopen, geld geen liefde kan kopen en ook geen ware vreugde en geluk. Maar is dit echt waar in romantische relaties ? Kunnen we liefde kopen?

Tot op zekere hoogte werd deze vraag beantwoord in een onderzoek naar partnerdiefstal, uitgevoerd door onderzoekers Alastair Davies en Todd Shackelford (Davies & Shackelford, 2017). Partnerdiefstal kan worden gedefinieerd als het proberen een persoon (doelwit) aan te trekken en weg te lokken van een relatie waarin hij zich momenteel bevindt. Zelfs al in de Kama Sutra van Vatsyayan , een van de vroege teksten gewijd aan seks, liefde en aantrekkingskracht , wordt er al advies gegeven over hoe je de vrouwen van andere mannen kunt verleiden.

Lees meer

Een veilige gehechtheid aan beide ouders – en niet alleen aan moeders – stimuleert de psychologische ontwikkeling van kinderen

Stel je een plotseling geritsel in het hoge gras voor. Er gaat een golf van alarm door de

man and woman holding hands together with boy and girl looking at green trees during day

Photo by Ioann-Mark Kuznietsov

groep vroege mensen die samenleven in eeuwenoud, ruig terrein. In het midden van het kamp struikelt een driejarig kind – laten we haar Raina noemen – en valt, met grote ogen van angst.

Zonder aarzeling neemt haar moeder haar in haar beschermende armen, terwijl haar grootmoeder snel kruiden en bladeren verzamelt om een ​​scherp rookgordijn te creëren om op de loer liggende roofdieren af ​​te schrikken. Tegelijkertijd bewegen Raina’s vader en ooms zich snel naar de buitenwijken van het kamp, ​​terwijl hun waakzame ogen zoeken naar tekenen van gevaar.

Op dit hartverscheurende moment was Raina gehuld in een web van zorg. Meerdere zorgverleners werkten naadloos samen en hun collectieve inspanningen dienden als een schild tegen de onbekende dreiging die op de loer lag achter de veilige gloed van hun kampvuur. Er was een dorp nodig om Raina’s veiligheid te garanderen.

Zeker 200.000 jaar lang groeiden kinderen op in een vergelijkbare setting als die van Raina: een sociale omgeving met meerdere verzorgers . Maar kinderpsychologen uit de 20e eeuw hechtten vrijwel uitsluitend belang aan de band tussen moeder en kind. Onderzoek naar de gehechtheidsrelaties van kinderen – de emotionele banden die zij ontwikkelen met hun verzorgers – en hoe deze de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden, heeft een moedergerichte focus gehad. De nadruk die de academische psychologie legt op de relatie kind-moeder kan op zijn minst gedeeltelijk worden toegeschreven aan sociale normen over de juiste rol van moeders en vaders . Terwijl vaders werden gekarakteriseerd als kostwinners, werd gedacht dat moeders meer betrokken waren bij de dagelijkse zorg voor kinderen.

Lees meer

Homohuwelijk over de wereld

De opvattingen over het homohuwelijk lopen over de hele wereld sterk uiteen, zo blijkt uit

two men with long hair are kissing each other

Photo by Christian Buehner

verschillende onderzoeken van het Pew Research Center die de afgelopen twee jaar op 32 plaatsen zijn uitgevoerd. Onder het ondervraagde publiek is de steun voor het legale homohuwelijk het hoogst in Zweden, waar 92% van de volwassenen er voorstander van is, en het laagst in Nigeria, waar slechts 2% er voorstander van is.

In de Verenigde Staten, waar het Hooggerechtshof het homohuwelijk in 2015 landelijk legaliseerde, steunt 63% van de volwassenen het en is 34% ertegen. Maar de opvattingen zijn langs politieke en demografische lijnen zeer verdeeld.

Democraten en onafhankelijken die naar de Democratische Partij neigen, zijn bijvoorbeeld bijna twee keer zo vaak geneigd als Republikeinen en Republikeinse kiezers om de rechten van het homohuwelijk te steunen (82% versus 44%). Op dezelfde manier zegt bijna driekwart (73%) van de Amerikanen onder de 40 jaar dat ze voorstander zijn van het legaal laten trouwen van homo’s en lesbiennes – 16 procentpunten hoger dan het aandeel Amerikanen van 40 jaar en ouder dat het daarmee eens is (57%).

Lees meer

1 2 3 23