Onderzoek suggereert dat twee belangrijke factoren die bijdragen aan suïcidaal gedrag kunnen veranderen naarmate we ouder worden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Gevoel gewaardeerd te worden door je partner is een essentiële factor voor tevredenheid in het huwelijk,
Onderzoek suggereert dat de onbeleefdheid van politici op sociale media averechts werkt

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders, had tot doel de

grayscale portrait of person

Photo by Bianca Berg

relatie te onderzoeken tussen gevoelens van beknelling, sociale probleemoplossende vaardigheden en suïcidaal gedrag bij personen met een depressie gedurende de volwassenheid. De bevindingen geven aan dat gevoelens van beknelling en sociale probleemoplossende vaardigheden beide verband houden met zelfmoord, maar meer impact hebben op verschillende momenten in het leven.

Zelfmoord is een groot probleem voor de volksgezondheid en depressie is een belangrijke risicofactor voor suïcidaal gedrag. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat gevoelens van beknelling en slechte sociale probleemoplossende vaardigheden kunnen bijdragen aan suïcidaal gedrag. Beknelling wordt gedefinieerd als de perceptie vast te zitten in een ondraaglijke situatie, wat kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid en uiteindelijk tot zelfmoordgedachten en -gedrag.

Sociale probleemoplossende vaardigheden verwijzen naar het vermogen om mogelijke oplossingen voor problemen te identificeren en te evalueren en om de effectiviteit van die oplossingen te implementeren en te evalueren. Personen die deze vaardigheden niet hebben, kunnen het gevoel hebben vast te zitten in moeilijke situaties, wat kan bijdragen aan hopeloosheid en zelfmoordgedachten.

Eerder onderzoek heeft de relatie onderzocht tussen beknelling, sociale probleemoplossende vaardigheden en suïcidaal gedrag, maar er is weinig bekend over hoe deze factoren op elkaar inwerken tijdens het volwassen leven. De auteurs van de nieuwe studie beweren dat het begrijpen van de complexe wisselwerking tussen deze factoren essentieel is voor het ontwikkelen van effectieve interventies om suïcidaal gedrag bij personen met een depressie te voorkomen.

De studie omvatte 1.162 deelnemers met een depressie die werden gerekruteerd uit intramurale psychiatrische afdelingen, poliklinieken, advertenties of eerstelijnszorgverleners. De demografische, diagnostische en klinische informatie van de deelnemers werd verzameld door middel van gestructureerde interviews en zelfrapportage. Psychologische diagnoses werden gesteld met behulp van het Structured Clinical Interview for DSM Disorders, en de Cumulative Illness Rating Scale evalueerde de levenslange lichamelijke ziektelast.

De studie gebruikte statistische analyse om de relatie tussen gevoelens van beknelling, sociale probleemoplossende vaardigheden en suïcidaal gedrag te onderzoeken, terwijl werd gecontroleerd op de ernst van de depressie en andere demografische en klinische factoren.

Hun bevindingen geven aan dat gevoelens van beknelling en slechte sociale probleemoplossende vaardigheden significant verband hielden met suïcidaal gedrag. De relatie tussen deze factoren en suïcidaal gedrag varieerde echter gedurende de volwassenheid. In het bijzonder waren gevoelens van beknelling sterker geassocieerd met suïcidaal gedrag bij jongere volwassenen, terwijl slechte sociale probleemoplossende vaardigheden sterker geassocieerd waren met suïcidaal gedrag bij oudere volwassenen. Uit de studie bleek ook dat vrouwen eerder gevoelens van beknelling rapporteerden, terwijl mannen eerder slechte sociale probleemoplossende vaardigheden rapporteerden.

De studie heeft verschillende erkende beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. Ten eerste was de studie gebaseerd op zelfgerapporteerde metingen van gevoelens van beknelling en sociale probleemoplossende vaardigheden, die onderhevig kunnen zijn aan vooringenomenheid. Ten tweede was de studie cross-sectioneel, wat betekent dat er geen oorzakelijk verband kan worden vastgesteld. Ten derde omvatte de studie alleen personen met een depressie, waardoor de generaliseerbaarheid van de bevindingen naar andere populaties werd beperkt.

De bevindingen van de studie toonden aan dat gevoelens van beknelling en slechte sociale probleemoplossende vaardigheden essentieel zijn om suïcidaal gedrag bij personen met een depressie te begrijpen. De resultaten van het onderzoek benadrukken ook hoe belangrijk het is om rekening te houden met leeftijd en geslacht bij het onderzoeken van de relatie tussen deze factoren en suïcidaal gedrag. Het onderzoeksteam suggereert dat interventies gericht op het verminderen van gevoelens van beknelling en het verbeteren van sociale probleemoplossende vaardigheden effectief suïcidaal gedrag bij personen met een depressie kunnen voorkomen.

De studie, ” Entrapment and social problem-solving in suïcidaal gedrag tijdens het volwassen leven “, is geschreven door C. Wang, JG Keilp, H. Galfalvy, JA Bridge, AH Sheftall en K. Szanto.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/07/new-research-suggests-two-important-factors-that-contribute-to-suicidal-behavior-might-change-as-we-age-166565