Vandeurzen sticht centra’s ter preventie van familiedrama’s

Ocytocine: niet enkel knuffelhormoon, ook behoorlijk negatieve eigenschappen…
Waarom zijn de penis en tepels donkerder dan de rest van het lichaam?
Domestic violence

Bron thenewstribe.com

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin liet het fenomeen van gezinsdramaÂ’s in Vlaanderen onder de loep nemen. Vanuit zijn wetenschappelijke expertise over familiaal geweld stelde dr. Hubert Van Puyenbroeck een rapport op met aanbevelingen voor het beleid. Eén concrete uitkomst daarvan is de oprichting van enkele gespecialiseerde Vlaamse centra om familiedrama’s te voorkomen. “Nu is de hulp zo versnipperd, dat ze soms te laat komt”, stelt de Limburgse politicus. In Antwerpen loopt reeds een proefproject, waaraan de lokale politie, parket, OCMW, jeugdzorg, … gezamenlijk deelnemen.

De analyse van gesprekken met diverse professionals en nabestaande familieleden geeft de aanzet tot een verbeterde benadering van de problematiek. “Ik spreek mijn waardering en respect uit voor de betrokken professionals en nabestaande familieleden die in dit onderzoek hun ervaringen hebben gedeeld”, aldus de minister. “We zullen aan de aanbevelingen uit het rapport gevolg geven. We optimaliseren wat we vandaag al realiseren. Tevens nemen we nieuwe initiatieven.”


Destigmatisering
Op vlak van preventie vermeldt het rapport het belang van initiatieven rond relatiebemiddeling en het wegwerken van het taboe op geestelijke gezondheidsproblemen. “Zoals voorzien in het plan van aanpak voor een Jeugdhulp 2.0 bereiden we een sensibiliseringscampagne over relatieproblemen en projecten met aandacht voor de positie van kinderen en jongeren in vechtscheidingen voor”, vertelt Vandeurzen. “We blijven inzetten op campagnes voor de destigmatisering van geestelijke gezondheidsproblemen zoals Te Gek?! en ondersteunen de implementatie van de eerstelijnspsychologische functie in heel Vlaanderen.”

Signs of Safety
Voor de aanpak van situaties van verregaande verontrusting wordt blijvend ingezet op professionalisering van hulpverleners door vorming, training en opleiding. “Zo worden momenteel alle consulenten van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbank opgeleid in het gebruik van ‘Signs of Safety’, licht de politicus toe. “Dat is een methode voor professionals om te zorgen voor de nodige veiligheid in het gezin. We ondersteunen verder de goede praktijken van intersectorale samenwerking in het gepast omgaan met situaties van verregaande verontrusting.”

Family Justice Centers
Het uitrollen van de Family Justice Centers komt tegemoet aan de aanbeveling om alle dienstverlening die op een gezin betrokken is, rond de tafel te brengen voor multidisciplinair overleg. “We werken zo aan een gericht aanbod van hulp- en dienstverlening dat stoelt op een netwerkaanpak met duidelijke verantwoordelijkheden en een goede intersectorale zichtbaarheid van de professionals. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het verzekeren van de nodige continuïteit en coördinatie van hulptrajecten. Zo wordt in situaties van verregaande en complexe verontrusting toegewerkt naar het principe van ‘één gezin, één plan’, legt Vandeurzen uit.

Aandachtsambtenaar
Ten slotte kan het zorgaanbod maar blijvend geoptimaliseerd worden als er ook wordt ingezet op case-analyse, dat nagaat wat er in het gezin misgelopen is ondanks de bestaande hulp- en dienstverlening. Een aandachtsambtenaar krijgt de opdracht om de omstandigheden van elk afzonderlijk gezinsdrama dat zich afspeelt systematisch in kaart te brengen, in overleg met de partners bij Justitie en Volksgezondheid. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er vanuit preventief oogpunt lessen kunnen worden getrokken.

Ben je naar aanleiding van dit artikel ongerust over een mogelijke situatie van geweld, misbruik of kindermishandeling? Bel gratis en anoniem naar het nummer 1712. Je oproep verschijnt niet op de telefoonrekening.

Bronnen

http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=lve&id=12998#.VxkQjXoq5Zg

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge