Sekswerkers vertonen verhoogde openheid, consciëntieusheid en machiavellisme

Heb jij een normale penis of vagina. Universiteit van Vlaanderen

Een nieuwe studie gepubliceerd in Sexuality and Culture onderzoekt de

woman in black and yellow floral dress sitting on white wooden fence during daytime

Photo by Marionel Luciano

persoonlijkheidskenmerken van sekswerkers. Een groep sekswerkers werd vergeleken met degenen die niet in de branche actief waren, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende persoonlijkheidsmetingen, waaronder de Big Five, de Dark Triad en Life History Strategy.

Uit de resultaten bleek dat degenen in de sekswerkgroep hogere scores hadden op het gebied van gewetensvolheid en openheid voor ervaringen. Ze scoorden ook hoger in de Dark Triad-eigenschap van het machiavellisme. Ten slotte waren sekswerkers ook eerder geneigd om vroeger te menstrueren en eerder drugs te gebruiken dan de controlegroep.

Studies uit het verleden waarin werd gevraagd naar de persoonlijkheidskenmerken van degenen die bij sekswerk betrokken waren, waren vaak gericht op degenen die van de diensten gebruik maakten. Andere studies richten zich op de gevolgen van sekswerk voor degenen die het nastreven. Recent onderzoek is tegenstrijdig. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat sekswerk soms een waardevolle en stimulerende strategie is voor economisch succes, terwijl andere onderzoeken hebben aangetoond dat het werk niet-vrijwillig en onontkoombaar aanvoelt.

Deze studies kunnen waardevol zijn voor beleidsmakers bij het beslissen over legaliteitskwesties rond sekswerk. Studieauteur John E. Edlund en zijn collega’s vonden dat er in de literatuur een beter begrip ontbrak van wie sekswerk nastreeft. In het algemeen kan het begrijpen van de complexiteit van de persoonlijkheid ons helpen de besluitvorming van anderen te begrijpen en ons in te leven. Om een ​​beleid te creëren dat vrij is van moreel oordeel en functioneert om de sekswerker te beschermen, kan een beter begrip van wie de sekswerker is waardevol zijn.

De nieuwe studie definieerde sekswerk als “het geven, vanuit het oogpunt van de klant, niet-reproductieve seks tegen betaling.” Onder de deelnemers waren 31 personen (26 vrouwen, vijf mannen) in de sekswerkersgroep en 32 personen (25 vrouwen, 7 mannen) in de controlegroep. Eerst werden demografische gegevens verzameld met behulp van de Age of Onset-meting, een instrument dat wordt gebruikt om componenten van de Life History Strategy te meten, zoals leeftijd van de eerste menstruatie, drugsgebruik, eerste kind en abortussen, indien van toepassing.

Vervolgens namen de deelnemers de Ten Item Personality Inventory, een korte beoordeling van de Big Five persoonlijkheidskenmerken. Deze vijf eigenschappen omvatten consciëntieusheid, vriendelijkheid, neuroticisme, openheid en extraversie. Uit onderzoek is gebleken dat deze eigenschappen bij de meeste mensen duidelijk en meetbaar zijn, waardoor ze een handig hulpmiddel zijn om te vergelijken. Vervolgens voltooiden de deelnemers een meting van de Dark Triad of Personality. The Dark Triad bestaat uit meetbare persoonlijkheidskenmerken van psychopathie, machiavellisme en narcisme. Individuen die hoog in de Dark Triad staan, hebben de neiging om schadelijk gedrag te vertonen dat vaak negatieve sociale gevolgen heeft.

Deelnemers namen een maatstaf voor het nemen van sociale en economische risico’s en sociaal kapitaal – ten slotte de inventaris van socioseksualiteit, die de houding ten opzichte van losse seks beoordeelde.

Edlund en het team analyseerden de verzamelde gegevens en vonden betekenisvolle verschillen tussen de twee groepen. De sekswerkgroep had eerder de menarche, was jonger ten tijde van hun eerste illegale drugservaring en alcoholische drank, en had, zoals verwacht, een meer ontspannen houding ten opzichte van losse seks. Interessant is dat sekswerkers hogere scores hadden op metingen van langdurige paringsvoorkeur. Edlund en collega’s suggereerden: “Het komt overeen met anekdotische rapporten dat sekswerkers een langdurige paringsoriëntatie lijken aan te nemen als een anker van emotionele stabiliteit.”

Uit de beoordeling van Big Five-persoonlijkheidskenmerken bleek dat de sekswerkgroep hoger scoorde op openheid en consciëntieusheid, zonder verschil op neuroticisme, vriendelijkheid of extraversie. Deze bevindingen ondersteunen de conclusie dat mensen die in sekswerk werken niet vatbaarder zijn voor neuroticisme dan mensen die niet in de seksindustrie werken.

De Dark Triad-evaluatie onthulde scores hoger in machiavellisme voor sekswerkers dan de controlegroep. Edlund en collega’s waren niet verrast door deze bevinding, “gezien de fundamentele aard van sekswerk (het ruilen van seksuele activiteiten voor geld), wat consistent is met een onoprechte interpersoonlijke stijl, cynische onverschilligheid voor moraliteit en focus op eigen gewin.”

De onderzoekers erkenden enkele beperkingen van hun werk. Ten eerste is de steekproefomvang klein en overwegend vrouwelijk. Ten tweede kan de economische status van de vergelijkingsgroep verschillen van de status van de sekswerkgroep. Als mensen vanwege sociaaleconomische factoren vaak voor sekswerk kiezen, kan het gunstig zijn geweest als de vergelijkingsgroep afkomstig was uit een vergelijkbare sociaaleconomische status.

Ondanks deze beperkingen concluderen Edlund en het team dat hun onderzoek waardevol is: “Tot op heden hebben zeer weinig studies de overeenkomsten en verschillen onderzocht tussen de persoonlijkheidskenmerken van sekswerkers en een cohortsteekproef. Onze studie is een van de eerste en grootste die de persoonlijkheidsovereenkomsten en -verschillen tussen actieve sekswerkers en een cohortsteekproef onderzoekt. Onze studie breidt de literatuur uit over wat we weten over de persoonlijkheid van de mannen en vrouwen die zich bezighouden met sekswerk.”

De studie, “Personality traits of sex workers, is geschreven door John E. Edlund, Zachary Carter en Nathaly Cabrera.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/01/sex-workers-display-heightened-openness-conscientiousness-and-machiavellism-64677