Advies erkenning beroep klinisch seksuoloog (België)

Veel sekspartners gehad hebben maakt je onaantrekkelijk
Kunnen ontbijtgranen je een seksboost geven?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) verstrekte in december 2016 een advies omtrent een

network, web, connection

geralt (CC0), Pixabay

definitie, een beschrijving van de beroepsactiviteit en een competentieprofiel van de klinisch seksuoloog als een gezondheidszorgbeoefenaar in België.
De seksuele gezondheid wordt door de WGO gedefinieerd als “een met seksualiteit verbonden toestand van lichamelijk, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn; het is niet enkel de afwezigheid van ziekte, disfunctie of gebrek.

Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen; vrij van dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle mensen gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd worden” .

Deze definitie impliceert dat het werkveld van een klinisch seksuoloog breed is en behalve het werken rond en behandelen van seksuele disfuncties, (belevings)problemen en seksuele zorgen eveneens activiteiten omvat rond (psycho-)educatie en advies. De seksuologie is daarenboven nauw verbonden met de voortplanting en dus de reproductieve gezondheid.
De klinische seksuologie is geen specialisatie van een ander gezondheidsberoep, maar een autonoom gezondheidsberoep. De HGR definieert de klinische seksuologie als volgt : “De klinische seksuologie is een klinische discipline waarin theorieën, methoden en technieken uit de biomedische en psychosociale wetenschappen worden ontwikkeld en autonoom worden toegepast door een daartoe specifiek opgeleide gezondheidszorgprofessional, met als doel de seksuele gezondheid van alle gezonde of zieke personen, koppels, gezinnen, groepen of gemeenschappen te verbeteren.

Het doel van de klinische seksuologie is enerzijds het promoten, beschermen, bevorderen en optimaliseren van de seksuele gezondheid, het bevorderen van educatie, preventie en raadgeving rond seksuele gezondheid en anderzijds het luisteren naar en inschatten van een seksuele klacht, het opstellen van een diagnostisch bilan, het behandelen of heroriënteren van klachten of symptomen (c.q. seksuele disfuncties, problemen, zorgen, vragen, of symptomen in verband met seksualiteit die een significant lijden veroorzaken)via een holistische en – voor zover mogelijk een op evidentie gebaseerde – multidisciplinaire aanpak die rekening houdt met de context van de persoon, daar waar nodig in samenwerking met andere beroepsbeoefenaars, en met inachtneming van het daarbij horend juridisch, deontologisch en ethisch kader”.

Om het competentieniveau te bereiken dat vereist is voor een autonome uitoefening van de klinische seksuologie, beveelt de HGR een opleidingstraject aan dat uit drie fases bestaat:
–    een universitaire opleiding, inclusief een praktische stage (hetzij een master in de seksuologie of voor wie reeds een master in een gezondheidszorgberoep behaalde een universitaire permanente vorming);
–    een periode van gesuperviseerde praktijk van maximum 3 jaar, waarna de titel van klinisch seksuoloog kan worden toegekend;
–    een permanente vorming, met inbegrip van vormingen en intervisies, met accreditaties toegekend per periode van 3 jaar, om de titel van klinisch seksuoloog te kunnen behouden.

Een groot onderdeel van de opleiding tot klinisch seksuoloog moet dus aan de praktijk gewijd worden. De opleiding moet multidisciplinair zijn en toelaten om de competenties te verwerven die in het profiel van de HGR worden beschreven.

Volgens dat profiel moet een klinisch seksuoloog enerzijds bio-psychosociale kennis hebben over seksualiteit, seksuele en reproductieve gezondheid en anderzijds attitudes en competenties bezitten betreffende gezondheidsbevordering, klinische gespreksvoering, evaluatie en interventie, alsook m.b.t. samenwerking met andere professionelen. Tot slot zou een klinisch seksuoloog zich als autonoom gezondheidsprofessional moeten kunnen bekwamen in de psychotherapie en deze moeten kunnen uitoefenen.

De HGR beveelt overigens aan om een controlestructuur op te richten, met het oog op het uitwerken en doen naleven van een deontologische code, en om de vraag tot terugbetaling van raadplegingen bij een klinisch seksuoloog te onderzoeken.

Lees hier de integrale tekst van het advies van HGR

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge