Slaap-waak patronen van partners en kwaliteit van de relatie

Gecompliceerde relatie tussen seks en BDSM
Sex and Psychology Podcast: The Orgasm Gap, en hoe deze af te dichten

In een studie van Alfred Lange, Dé Waterman, Deirdre de Roos en Meymey Wijsenbek woman in white tank top lying on bedwordt het verband onderzocht tussen de (on)gelijkheid in slaap/waak patronen van huwelijkspartners en de kwaliteit van de onderlinge relatie.

Het onderzoek is een gedeeltelijke replicatie van een onderzoek van Larson, Crane en Smith (1991). Vijf en vijftig paren vulden vragenlijsten in over ‘ochtend- versus avondtype’, kwaliteit van de relatie, probleem oplossend vermogen en tevredenheid met de seksuele relatie. Zij registreerden bovendien hun werkelijke slaapgedrag met behulp van een slaap-logboek. Er werden geen significante verschillen vastgesteld in de kwaliteit van de relatie tussen paren die met behulp van een vragenlijst een gelijke voorkeur voor slaaptijden aangaven en paren die een ongelijke voorkeur aangaven.

Het begrip ‘ochtend- versus avondmens speelt een centrale rol in het onderzoek naar circadiaans ritme, oftewel het dagelijks ritme van lichaamstemperatuur, slaap/waakbehoefte, voedsel- en drankbehoefte en hormoonproductie. Het wordt beschouwd als de resultante van een biologische cyclus die de fase determineert waarin een individu zich gedurende een periode van 24 uur bevindt. Ochtendmensen hebben relatief vroege posities in die fasen, zij pieken wat betreft aktiviteit en alertheid ergens tussen 12.00 en 14.00 uur. Avondmensen bereiken deze pieken pas in de avond. Even belangrijk is de ontwikkeling van slaperigheid en de keuze van het tijdstip om naar bed te gaan. Wat dat betreft kunnen (het hoeft niet altijd zo te zijn) ochtendmensen wel drie uur voorliggen op avondtypes (Kerkhof & van Dongen, 1996).

Het onderhavige onderzoek beoogt het onderzoek van Larson et al. (1991) te repliceren. Zoals blijkt uit de titel van hun publicatie, ‘Morning and night couples: the effect of wake and sleep patterns on marital adjustment’, namen Larson et al. stilzwijgend aan dat slaap/waak patronen uitsluitend gestuurd worden door de circadiaanse ritmiek. De mate waarin iemand ochtend- of avondmens is werd slechts gemeten aan de hand van vragen als ” …is opstaan ’s ochtends meestal makkelijk of moeilijk voor u?”, of “… is laat opblijven meestal makkelijk of moeilijk voor u?” (Larson et al., 1991; p.57). Het slaap/waak gedrag werd hiermee alleen impliciet vastgesteld, waarbij ervan uit werd gegaan dat de antwoorden op deze vragen een goede indicatie zouden vormen voor het werkelijke circadiaanse ritme. Anders dan Larson et al. hebben de onderzoekers twee verschillende meetinstrumenten gebruikt: de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering (VOA, Kerkhof, 1984), om vast te stellen wat de voorkeurspatronen zijn met betrekking tot het tijdstip van naar bed gaan, en een slaap-logboek om het werkelijke slaapgedrag vast te stellen (Morin, 1993).

De paren waarbij het werkelijke slaap/waak gedrag van de partners zeer verschilden toonden minder affectieve expressie, waren minder tevreden met hun relatie, deelden minder activiteiten, hadden een geringer probleem oplossend vermogen en waren minder tevreden met de seksuele relatie dan de partners van wie het werkelijke slaap/waak gedrag min of meer synchroon verliep. In de discussie wordt op de betekenis van de resultaten ingegaan alsook op de vraag in hoeverre men kan spreken van een causaal verband tussen slaap/waak patronen en kwaliteit van de relatie. In een bijlage worden enkele statistische termen kort uitgelegd.

Er zijn indicaties dat ochtend- en avondtypes verschillen ten aanzien van een aantal persoonlijkheidstrekken, interpersoonlijke behoeften en waardensystemen. Neubauer (1992) stelde vast dat ochtendtypen relatief veel waarde hechten aan fysieke activiteiten buitenshuis, terwijl avondtypen juist meer gesteld zijn op rustige nachtelijke activiteiten. Dergelijke variabelen zouden een mediërende rol kunnen spelen in het verband tussen de mate van (mis)match en de kwaliteit van de relatie. In toekomstig onderzoek zou het nuttig zijn om ook dit soort variabelen in het design te betrekken.

Bronnen

Systeemtherapie, 10(3), 173-182.

https://www.academia.edu/25082999/Slaap_waak_patronen_van_partners_en_de_kwaliteit_van_de_relatie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge