Een grotere religiositeit hangt samen met een bevredigender seksleven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Onderzoekers "verbaasd" over het aantal mensen dat sekspoppen als hun ideale romantische partner beschouwt
Hoe ADHD uw seksleven en intieme relaties beïnvloedt

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Foto van Jakob Owens

Verbetert of belemmert religiositeit iemands seksleven? Volgens bevindingen gepubliceerd in de  Journal of Sex Research is het antwoord genuanceerd. In een groot Brits onderzoek meldden mensen met sterkere religieuze overtuigingen gemiddeld minder seks, maar een hogere algehele seksuele bevrediging.

Religie neemt af in westerse landen, en tegelijkertijd stellen jongeren het huwelijk uit. Aangezien huwelijk en seksuele relaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan secularisatie een impact hebben op seksueel gedrag. Verrassend genoeg is er een gebrek aan onderzoek naar de relaties tussen religiositeit, seksuele frequentie en seksuele bevrediging. Bovendien zijn de bestaande bevindingen inconsistent.

Studie auteurs Nitzan Peri-Rotem en Vegard Skirbekk leggen uit dat religiositeit is geassocieerd met zowel hogere als lagere seksuele bevrediging. Deze inconsistentie kan deels te wijten zijn aan contrasterende religieuze idealen rond echtelijke en niet-huwelijkse seks. Seks buiten het huwelijk wordt binnen de meeste religies ontmoedigd, wat schuldgevoelens kan bevorderen bij niet-gehuwde paren, wat hun seksuele bevrediging in de weg staat. Maar seks binnen het huwelijk wordt als zeer heilig beschouwd, wat positieve gevoelens kan bevorderen die de huwelijkstevredenheid en seksuele bevrediging bij gehuwde paren vergroten.

“Als sociaaldemograaf ben ik geïnteresseerd in de manieren waarop samenleving en cultuur vruchtbaarheidspatronen vormen, en seksueel gedrag is daarbij zeer relevant”, legt Peri-Rotem, docent sociologie aan de Universiteit van Exeter, uit.

“De rol van religie is in deze context bijzonder intrigerend: aan de ene kant ontmoedigen veel religieuze tradities seks buiten het huwelijk en beschouwen het zelfs als zondig. Aan de andere kant, wanneer seks binnen het huwelijk plaatsvindt, wordt het als heilig beschouwd en aangemoedigd door dezelfde religieuze groeperingen. Daarom wilden we de relatie tussen religiositeit en seksuele bevrediging in verschillende soorten vakbonden onderzoeken.”

Peri-Rotem en Skirbekk wilden het verband tussen religie en seksuele bevrediging onderzoeken binnen meer genuanceerde relatiecontexten – bijvoorbeeld paren die ongehuwd samenleven of gescheiden leven maar in een toegewijde relatie. Om dit te doen, verkregen de onderzoekers gegevens uit de National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3), een landelijk representatief onderzoek onder Britse inwoners dat zich uitstrekte tussen 2010 en 2012.

De uiteindelijke analytische steekproef omvatte 15.162 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Alle deelnemers hadden vragenlijsten beantwoord die verschillende demografische variabelen beoordeelden en hen gevraagd naar hun seksuele ervaringen, houdingen en seksuele bevrediging. Deelnemers vulden bovendien een subjectieve maatstaf van religiositeit in, die vroeg: “Hoe belangrijk zijn religie en religieuze overtuigingen nu voor jou?”

Uit de resultaten bleek dat religie voor de meeste proefpersonen niet belangrijk was, waarbij slechts 11% van de mannen en 16% van de vrouwen aangaf dat religie ‘erg belangrijk’ voor hen was en 22% van de mannen en 27% van de vrouwen ‘redelijk belangrijk’.

De bevindingen onthulden ook dat mensen die zeiden dat religie erg belangrijk voor hen was, een significant lagere seksuele frequentie rapporteerden dan degenen die zeiden dat religie helemaal niet belangrijk voor hen was. Deze associatie was echter alleen significant bij alleenstaanden of mensen die apart woonden maar in toegewijde relaties. Het gold niet voor degenen die samenwoonden, gehuwd of niet. Dit patroon van resultaten past bij de veronderstelling dat religieuze mensen de neiging hebben om minder seks buiten het huwelijk te hebben.

Interessant is dat mensen die aangaven dat religie redelijk of zeer belangrijk voor hen was, een hogere seksuele bevrediging rapporteerden dan degenen die zeiden dat religie helemaal niet belangrijk voor hen was. Bovendien hadden getrouwde vrouwen met sterkere religieuze overtuigingen een hogere seksuele bevrediging dan getrouwde vrouwen met zwakkere religieuze overtuigingen. Er was echter geen significant verband tussen religiositeit en seksuele bevrediging voor getrouwde mannen.

De auteurs zeggen dat hun bevindingen suggereren dat religieuze mensen een bevredigender seksleven kunnen hebben vanwege een sterkere investering in langdurige relaties. Het beperken van seks tot toegewijde, liefdevolle relaties kan bevorderlijk zijn voor een meer bevredigend seksleven, wat de reden zou kunnen zijn waarom religieuze mensen meer bevredigende seks binnen hun huwelijk melden.

“Een van de belangrijkste punten uit deze studie is dat er geen eenvoudige relatie is tussen seksfrequentie en seksuele bevrediging”, vertelde Peri-Rotem aan PsyPost. “Integendeel, de sociale context waarin seksuele activiteit plaatsvindt, is ook belangrijk. Als meer religieuze mensen bijvoorbeeld lagere verwachtingen hebben van seksuele activiteit buiten een formele verbintenis, kan dit helpen verklaren waarom ze een hogere tevredenheid over het seksleven rapporteren, terwijl ze minder vaak seks hebben dan hun niet-religieuze leeftijdsgenoten.”

Alleenstaande mannen die meer religieus waren, rapporteerden een bevredigender seksleven, hoewel deze link onder de significantie viel wanneer gecontroleerd werd voor acceptatie van losse seks en seks zonder liefde. Voor zowel mannen als vrouwen was een grotere acceptatie van losse seks of seks zonder liefde gekoppeld aan een lagere seksuele bevrediging. Alleen voor vrouwen was het hebben van te veel (meer dan tien) of te weinig (nul) levenslange seksuele partners gerelateerd aan een lagere seksuele bevrediging.

“Een van de verrassende bevindingen van deze studie is de negatieve relatie tussen opleidingsniveau en seksuele bevrediging,” voegde Peri-Rotem toe. “We ontdekten dat hoogopgeleide mannen en vrouwen aangaven minder vaak seks te hebben en ook een lagere seksuele bevrediging hadden in vergelijking met hun lager opgeleide leeftijdsgenoten. Dit kan te wijten zijn aan een hogere werkdruk of grotere carrière-investeringen bij de eersten, wat ten koste kan gaan van het romantische leven. Maar daar kunnen ook andere verklaringen voor zijn.”

“We weten nog steeds verrassend weinig over de voorspellers van seksueel welzijn en seksuele bevrediging,” zei Peri-Rotem. “Het is een complex onderzoeksgebied, omdat het wordt gevormd door een combinatie van fysieke, psychologische en sociaal-culturele factoren. Daarom is het gebruik van een interdisciplinaire benadering cruciaal om te begrijpen wat bijdraagt ​​aan een beter seksleven.”

De studie, ” Religiosity, Sex Frequency, and Sexual Satisfaction in Britain: Evidence from the Third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal) “, is geschreven door Nitzan Peri-Rotem en Vegard Skirbekk.

Bronnen

Beth Ellwood https://www.psypost.org/2022/10/greater-religiosity-is-tied-to-a-more-satisfying-sex-life-according-to-a-british-national-survey-63991