Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland

Regeringscommissaris Hamer Nederland komt met handreiking voor organisaties om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te pakken
Blootstelling aan seksuele prikkels maakt mensen impulsiever, vooral mannen

Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel

grayscale photography of man lying on floor

Photo by Žygimantas Dukauskas

Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling in februari 2023 uit door aan de hand van een vragenlijst onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten, welke betrekking hebben op het algemene publiek in Nederland. Meer informatie over significante verschillen tussen mensen met bepaalde achtergrondkenmerken staat in de rapportage beschreven.

Uit de Prevalentiemonitor ‘Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ van het WODC en het CBS (2022) weten we hoe vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen. Ook weten we welke groepen hier vaker dan gemiddeld slachtoffer van zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld brengen grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Daarom heeft het kabinet het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd op 13 januari 2023. Het actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit actieprogramma staat aan de hand van vijf actielijnen hoe er de komende drie jaren in samenwerking met tal van organisaties en betrokkenen wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en opvolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Eén van de maatregelen in het nationaal actieprogramma is grootschalige publiekscommunicatie richting omstanders. Uit de eerder genoemde prevalentiemonitor blijkt dat omstanders niet altijd ingrijpen door een veelheid aan gedragsbepalers. Naast deze campagnematige communicatie richting omstanders worden ook andere communicatieactiviteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen die soms lastig te bereiken zijn, zoals jongeren en LHBTIQ+-personen.
Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling uit door onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen.

Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag Nederland. Rapport I&O research. Maart 2023 Lees hier verder